javascript删除数组中重复的元素

内容纲要

用javascript语言写一个去除数组中重复元素的函数

function array_unique(arr){
var res=arr;
for(i=0;i<arr.length;i++){
for(j=0;j<arr.length;j++){
tmp=arr[i];
if((i+j+1){
res.splice(i+j+1,1);
}
}
}
return res;
}

其实不难看出这里面用到了冒泡排序的原理,大家可以试着用php语言来实现一下.

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

1 + 8 =